fbpx
PRZEJDŹ DO SKLEPU ONLINE
Regulamin

Pets Travel Monika Mituła

ul.Osidle Wieniawa 52/7

64-100 Leszno

NIP: 7651567875

 

§ 1. Przepisy wstępne

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Przewozu i Usług (zwane dalej OWU) ustalają postanowienia umów przewozu i usług dodatkowych zawieranych przez Pets Travel Monika Mituła ul.Osiedle Wieniawa 52/7 64-100 Leszno (dalej jako Przewoźnik). Przewoźnik wykonuje przewozy towarów w komunikacji krajowej i międzynarodowej, w tym samodzielne przewozy poza granicami RP w ramach posiadanych licencji i zezwoleń, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie umowy przewozu oraz świadczy usługi dodatkowe związane z przewozem, jak również organizuje kompleksową obsługę logistyczną transportów.
 • OWU stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Przewoźnika niezależnie do formy, w jakiej zawierana jest dana umowa.
 • Poniższe warunki określają postanowienia umów przewozu i usług dodatkowych zawieranych z przedsiębiorcami, bądź innymi podmiotami, w tym konsumentami.
 • Na potrzeby niniejszego OWU przyjmuje się, iż „obrót profesjonalny” dotyczy wyłącznie umowy, której Stronami są przedsiębiorcy lub inne podmioty niebędące w tym układzie konsumentami.
 • Dokonanie jakiejkolwiek czynności handlowej wobec Przewoźnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWU.
 • W obrocie profesjonalnym Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy itp.) niż niniejsze OWU, w tym stosowanych przez drugą stronę umowy. Strony mogą zmienić postanowienia OWU na podstawie indywidualnego porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W stosunku do konsumentów OWU stosowane w najszerszym możliwym zakresie z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego z tym zastrzeżeniem, że sytuacja prawna konsumenta nie może być mniej korzystna, aniżeli przewidują to przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach i reklamach Przewoźnika nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, mają wyłącznie charakter informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 • Zmiany OWU mogą być dokonywane przez Przewoźnika wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Kontakt pomiędzy Stronami następuje poprzez wymianę pism, korespondencję e-mail, kontakt telefoniczny i osobisty.
 1. OWU są dostępne dla drugiej strony umowy w siedzibie Przewoźnika w godzinach otwarcia sekretariatu oraz na stronie internetowej www.petstravel.eu
 2. Przewoźnik może zawierać z konsumentami umowy na odległość lub poza lokalem swojego przedsiębiorstwa. W tym zakresie Przewoźnik uwzględnia szczególne uprawnienia konsumenta.
 3. W odniesieniu do przewozów w komunikacji międzynarodowej postanowienia OWU mają zastosowanie tylko wówczas, gdy obowiązujące w tym zakresie przepisy i umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

 

§ 2. Ogólne warunki zawarcia i wykonania umowy

 

 1. Przewoźnik w możliwie szybkim czasie udzieli odpowiedzi na zapytanie ofertowe w formie oferty lub zaproszenia do rokowań. Korespondencja winna odbywać się na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji oferty przez Zamawiającego lub osiągnięcia porozumienia wieńczącego proces negocjacji umowę uznaje się za zawartą. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, Zamawiający może być zobowiązany zatwierdzić swym podpisem ostateczne warunki wynikające z ustalonego zamówienia. Na tej podstawie Przewoźnik potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Tzw. milczące przyjęcie zamówienia, nawet w przypadku utrzymywania stałych relacji gospodarczych między Stronami jest wykluczone.
 2. Celem przygotowania oferty Zamawiający musi podać:
  1. pełne dane Zamawiającego, w szczególności adresowe (w tym numer telefonu kontaktowego i adres mailowy) oraz NIP,
  2. adres wysyłającego (jeżeli nie jest nim Zamawiający) oraz jego dane adresowe (w tym numer telefonu kontaktowego i adres mailowy)
  3. adres nadania i odbioru oraz preferowany termin wykonania przewozu,
  4. pełne dane Odbiorcy, w szczególności adresowe (w tym numer telefonu kontaktowego i adres mailowy),
  5. gatunek lub rasę przewożonego zwierzęcia oraz jego znaki szczególne,
  6. chip lub tatuaż zwierzęcia,
  7. datę urodzenia zwierzęcia,
  8. wszelkie inne dane dotyczące zwierzęcia, a wpływające na sposób wykonania przewozu (w szczególności wygląd, stan zdrowia)
 3. W oparciu o dane przekazane przez Zamawiającego Przewoźnik ustala optymalną trasę przewozu i środki przewozu. Przewoźnik proponuje dostępny termin, biorąc pod uwagę w szczególności swe możliwości logistyczne oraz wymagania organów weterynaryjnych na trasie przewozu. Jeżeli przedstawione warunki Zamawiający akceptuje, jest zobowiązany w dowolnej formie dokumentowej (w tym elektronicznej, włączając potwierdzenie mailowe) dokonać rezerwacji terminu.
 4. Niezwłocznie po rezerwacji terminu Zamawiający otrzyma umowę przewozu oraz listę wymagań przewozowych i dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania przewozu (tzw. check list). Zamawiający jest zobowiązany podpisać umowę przewozu albo w inny niepodważalny sposób wyrazić oświadczenie woli o zawarciu umowy według treści przekazanej przez Przewoźnika.
 5. W związku z wymaganiami weterynaryjnymi do przewozu zakwalifikowane mogą być wyłącznie zwierzęta zdrowe oraz zdolne do transportu. Wyjątek stanowią zwierzęta przewożone do gabinetów i klinik weterynaryjnych na pisemne polecenie lekarza weterynarii.
 6. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić we własnym zakresie, czy przewożone zwierzę spełnia wymagania przedstawione przez Przewoźnika. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie zwierzęcia do przewozu oraz za wszelkie braki lub błędy w dokumentacji potrzebnej do przewozu (nie dotyczy to sytuacji, w której usługę komplementacji dokumentacji wziął na siebie Przewoźnik).
 7. W obrocie z konsumentem Przewoźnik zobowiązany jest poinstruować Zamawiającego o wymaganiach organów weterynaryjnych oraz przewidywanych terminach uzyskania dokumentów koniecznych do przewozu.
 8. Przewoźnik informuje Zamawiającego, jaka dokumentacja musi być wydana kierowcy Przewoźnika w chwili wydania zwierzęcia do przewozu. W razie ustalenia przez kierowcę braków w dokumentacji zwierzę nie zostanie odebrane do przewozu, a Przewoźnik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie umowy.
 9. Przewoźnik ma prawo bez negatywnych konsekwencji dla Przewoźnika odmówić odbioru zwierzęcia do przewozu, gdy stwierdzi w miejscu odbioru, że zwierzę znajduje się w niewłaściwym stanie zdrowia albo nie są spełnione inne warunki umowne.
 • Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania transportu w sposób nie uchybiający wymaganiom prawa, zwłaszcza wymaganiom weterynaryjnym i sanitarnym.
 • W obrocie profesjonalnym, jeżeli Zamawiający po zleceniu przewozu dokona zmian terminu rezerwacji, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu wykonania umowy wedle swych możliwości, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, a nowy termin uznaje sięza wiążący dla Zamawiającego (chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej). W obrocie profesjonalnym Przewoźnik uprawniony jest do rekalkulacji zamówienia, stosownie do wprowadzonych przez Zamawiającego zmian – zgodnie z cennikiem Przewoźnika, w tym do nałożenia opłaty za zmianę terminu.
 • Jeżeli Zamawiającym jest konsument i po zleceniu zamówienia dokona on zmian w terminie rezerwacji, Przewoźnik informuje konsumenta o nowym terminie wykonania umowy. Konsument niezwłocznie potwierdza ten termin albo odstępuje od umowy. Przewoźnik uprawniony jest do rekalkulacji zamówienia konsumenta, stosownie do wprowadzonych przez Zamawiającego zmian – zgodnie z cennikiem Przewoźnika. Konsument niezwłocznie potwierdza nowe warunki wykonania umowy albo odstępuje od umowy.
 • W każdym przypadku (w tym również dotyczącym konsumenta) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy po przystąpieniu do wykonania umowy przez Przewoźnika wiąże się z koniecznością pokrycia przez Zamawiającegowszystkich kosztów Przewoźnika poniesionych w związku z realizacją
 • Zamawiający (w tym będący konsumentem) może odwołać rezerwację (zrezygnować z wykonania umowy) na następujących warunkach:
  1. bezpłatnie – do 14 dni przed planowanym przewozem,
  2. w okresie od 14 dni do 7 dni przed planowanym przewozem Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% umownego wynagrodzenia wskazanego w umowie niezależnie od uiszczonej zaliczki,
  3. w okresie od 6 dni do dnia przewozu Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 100% umownego wynagrodzenia wskazanego w umowie niezależnie od uiszczonej zaliczki.
 • Zamawiający lub wysyłający albo inna upoważniona przez Zamawiającego osoba może zostać zobowiązana do potwierdzenia podpisem faktu i okoliczności wydania zwierzęcia na wzorze dokumentu przedłożonym przez Przewoźnika.
 • O dacie i godzinie odbioru oraz dotarcia zwierzęcia do miejsca docelowego Zamawiający i Odbiorca zostaną poinformowani ustnie, telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Godzina dotarcia zwierzęcia do miejsca docelowego ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowana przez Przewoźnika z uwagi na niezależne od Przewoźnika warunki drogowe, morskie oraz konieczność spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 • Przewoźnik nie dokonuje ubezpieczenia zwierzęcia na czas przewozu. Obowiązek ten spoczywa na Zamawiającym, chyba że Strony postanowiły inaczej. Przewoźnik jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§ 3. Warunki płatności

 

 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za przewóz lub inne usługi gotówką przy nadaniu lub odbiorze badź na rachunek bankowy Przewoźnika o numerze wskazanym w dokumentacji handlowej lub w korespondencji między Stronami.
 2. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Przewoźnika lub w przypadku płatności gotówką w dniu nadania bądz odbioru zwierzęcia przez zamawiającego.
 3. W obrocie profesjonalnym Przewoźnik ma prawo wstrzymaćsięz realizacjązamówienia w sytuacji powzięcia informacji o trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego uprawdopodabniającej problem z płatnością lub informacji o niewypłacalności Zamawiającego, lub złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego. Realizacja zamówień może być wówczas uzależniona do stosownego zabezpieczenia płatności wedle wyboru Przewoźnika.
 4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia za wykonane uprzednio umowy między Stronami, Przewoźnik może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień tegoż Zamawiającego do czasu dokonania przez niego stosownych płatności. W przypadku zwłoki w płatności powyżej 14 dni Przewoźnik ma również prawo uzależnić realizację kolejnych umów od pełnej przedpłaty albo zadatku lub zaliczki w określonej wysokości.
 5. W obrocie profesjonalnym w przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności Przewoźnik naliczy odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz obciąży Zamawiającego kosztami windykacji należności (na podstawie refaktur).
 6. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności przez konsumenta Przewoźnik naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie i może obciążyć konsumenta kosztami windykacji w postępowaniu sądowym.
 7. Rozliczenia następują w złotych polskich (PLN) lub Euro (EUR) lub brytyjskich funtach szterlingach. W przypadku cen podanych w Euro a wystawianych w PLN przeliczenie nastąpi po kursie sprzedaży banku prowadzącego rachunek Przewoźnika z dnia wystawienia faktury. Do cen sprzedaży doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 8. Cesja praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z umów, do których stosuje się niniejsze OWU wymaga pisemnej zgody Przewoźnika, a jeżeli cesja dotyczy praw i obowiązków Przewoźnika wymagana jest zgoda Przewoźnika i konsumenta.
 • W obrocie profesjonalnym, jeżeli w toku wykonania umowy między Stronami nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących lub wystąpią inne okoliczności niezależne od Przewoźnika, a które pociągają za sobą wzrost obciążeń o charakterze publicznoprawnym, warunki oferty Przewoźnika mogą ulec proporcjonalnej zmianie. Zmiana ceny do 10% jej pierwotnej wartości netto następuje poprzez jednostronne oświadczenie Przewoźnika i jest wiążąca dla Zamawiającego.
 • Przy ustalaniu wynagrodzenia za przewóz Przewoźnik stosuje stawki według stosowanego przez niego cennika albo określone w ofercie.
 • Z momentem rezerwacji terminu przewozu Zamawiający może być zobowiązany do uiszczenia zaliczki albo zadatku.
 • Wszelkie płatności winny być uregulowane przez Zamawiającego najpóźniej do momentu rozpoczęcia przewozu zwierzęcia. Przewoźnik preferuje rozliczenia przelewem na konto bankowe, ale w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza rozliczenie gotówkowe w dniu rozpoczęcia przewozu. Przewoźnik może uzależnić przystąpienie do wykonywania przewozu od uiszczenia całości wynagrodzenia.
 • Zamawiający ponosi wszelkie koszty urzędowe związane z wykonywanym przewozem oraz koszty wywołane brakiem właściwego wykonania przez Zamawiającego obowiązków nałożonych na niego przez umowę lub OWU.
 • Wynagrodzenie Przewoźnika może ulec stosownemu podwyższeniu (o realny koszt usługi zgodnie z cennikiem) w stosunku do oferty lub umowy, jeżeli:
  1. w trakcie wykonywania umowy na życzenie Zamawiającego lub Odbiorcy (po akceptacji przez Zamawiającego) Przewoźnik dokonywał dodatkowych czynności lub usługa została rozszerzona przedmiotowo, bądź z przyczyn niezależnych od Przewoźnika wykonanie dodatkowych czynności okazało się konieczne w celu prawidłowego wykonania przewozu lub usług;
  2. Z przyczyn niezależnych od Przewoźnika albo z przyczyn leżących po stronie zamawiającego konieczne było uzupełnienie niezbędnej dokumentacji weterynaryjnej,
  3. Zamawiający przed ustaleniem wynagrodzenia ofertowego albo umownego nie podał wszystkich istotnych okoliczności towarzyszących wykonywanego zlecenia, a okoliczności te ujawniły się w toku wykonania umowy,
  4. czas wykonania przewozu uległ znacznemu wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie Przewoźnika.
 • Jeżeli przewóz lub wykonanie innych usług z nim związanych nie jest możliwe z przyczyn nieleżących po stronie Przewoźnika, w razie takiej potrzeby, mając na względzie zwłaszcza dobro zwierzęcia, Przewoźnik ma prawo umieścić zwierzę w hotelu dla zwierząt do czasu ustania przeszkody. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu doliczany jest do wynagrodzenia dla Wykonawcy.

 

§ 4. Sposób postępowania w przypadku niezgodności jakościowych przy wykonaniu umowy

 

 1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przewozu lub innych związanych z nim umów Zamawiający zobowiązany jest poinformowaćo tym fakcie Przewoźnika, wskazując konkretne zarzuty (reklamacja). Zgłoszenie wad winno byćdokonane listem poleconym lub pocztąelektroniczną w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, ale nie później niż 14 dni od dnia odbioru. W obrocie profesjonalnym naruszenie ww. terminów skutkuje utratą wszelkich roszczeń przez Zamawiającego.
 2. Przewoźnik udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Celem rozpoznania reklamacji Zamawiający może być obowiązany umożliwićPrzewoźnikowi oraz osobom przez niego wskazanym dokonania oględzin i zbadania zwierzęcia. W obrocie profesjonalnym brak współdziałania Zamawiającego powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Przewoźnika. Do czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację Zamawiający ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć zwierzę. W razie takiej potrzeby Zamawiający umożliwi Przewoźnikowi pobranie próbek do badania laboratoryjnego. Koszty badań ponosi strona odpowiedzialna za powstanie wad.
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za stan zwierzęcia po przejściu niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub Odbiorcę. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zwierzęcia przechodzi na Zamawiającego w chwili przekazania go Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru.
 4. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za niezasadną Zamawiający może zostać obciążony przez Przewoźnika kosztami związanymi z rozpatrzeniem reklamacji.
 5. W obrocie profesjonalnym Przewoźnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej Przewoźnika. Odpowiedzialność Przewoźnika z tego tytułu ogranicza się do strat rzeczywistych poniesionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem utraconych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy na rynku. Jednakże w żadnym przypadku odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu strat rzeczywistych poniesionych przez Zamawiającego nie może przekroczyć ceny netto przewozu lub innej wykonanej usługi, uwidocznionej na fakturze VAT Przewoźnika.
 6. W obrocie profesjonalnym w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu zwłoki odstąpienie nie dotyczy części umowy już

 

§ 5. Siła wyższa

 

 1. Strony nie ponosząodpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to wynikiem siły wyższej.
 2. Zaistnienie siły wyższej zwalnia Stronędotkniętąjej działaniem od dostaw lub odbiorów przez czas trwania przeszkody.
 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem obowiązana jest o tym fakcie zawiadomićdrugąStronęniezwłocznie jak tylko będzie to możliwe.
 4. Za siłęwyższąuważa sięzdarzenia zewnętrzne, których Strony nie mogły w żaden sposób przewidzieć, w szczególności wojna, epidemia, stan epidemiczny, strajki czy teżklęski żywiołowe, które uniemożliwiająrealizowanie umowy zawartej między Stronami.

 

 § 6. Prawo właściwe i jurysdykcja

 

 1. Umowa podlega prawu polskiemu oraz prawodawstwu Unii Europejskiej, chyba że przepis prawa powszechnie obowiązującego na trasie przewozu stanowi inaczej.
 2. Strony dołożąwszelkich starańw celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych lub związanych z zawartą Umową.
 3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z Umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne polskie, właściwe ze względu na siedzibę Przewoźnika, chyba że przepis prawa powszechnie obowiązującego nakazuje zastosować inną właściwość miejscową.
 4. W ramach sporu sądowego w obrocie profesjonalnym dopuszcza się powoływanie przez Przewoźnika dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych (w tym prywatnych) oraz wydruków z systemu teleinformatycznego na wszelkie fakty związane z przedmiotem sporu (umowa dowodowa).

 

§ 7. Klauzula salwatoryjna

 

W obrocie profesjonalnym obecna lub przyszła bezskuteczność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia OWU lub zapisu później do niej wprowadzonego albo też nie kompletność OWU (luka) nie wpływa na ważnośćpozostałych postanowień OWU. W miejsce postanowień bezskutecznych lub niewykonalnych albo też w celu uzupełnienia luk, stosuje się – w zakresie przewidzianym przez prawo – postanowienie najbardziej odpowiadające treści OWU.